Manja slova Veća slova RSSOdjeljenje za unutrašnju revizijuU ODJELJENJU ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU vrše se poslovi koji se odnose na:

- planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Uprave policije u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora;

- procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrolu na osnovu upravljanja rizicima;

- izradu izvještaja unutrašnje revizije;

- obavljanje posebne revizije na zahtjev direktora;

- reviziju korišćenja sredstava EU;

- sprovođenje preporuka sadržanih u izvještajima o prethodno izvršenim revizijama;

- davanje savjeta i mišljenja;

- izradu planova i programa rada za realizaciju funkcije unutrašnje revizije i njihovo praćenje i izvršavanje;

- izradu periodičnih i godišnjih izvještaja unutrašnje revizije;

- saradnju sa Sektorom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrolu i unutrašnju reviziju u javnom sektoru u Ministarstvu finansija, saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;

- praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima;

- praćenje i sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije i druge poslove iz djelokruga rada Odjeljenja.